Aanvraag inzake vrijstelling van de in te houden Duitse belasting over opbrengsten van kapitaal conform § 50d EStG in samenhang met § 43b EStG


Geachte dames en heren,

Onderstaand willen wij u graag informeren over de in onze praktijk regelmatig voorkomende problemen in samenhang met de aanvraag van een vrijstellingsverklaring inzake bronbelasting van buitenlandse moedermaatschappijen.

Waarvoor heeft u een vrijstellingsverklaring nodig?

U heeft een vrijstellingsverklaring nodig voor open en verdekte winstuitkeringen tussen Duitse dochterondernemingen en hun buitenlandse moedermaatschappij.

Conform de moeder-dochter-richtlijn worden de winstuitkeringen van de Duitse dochteronderneming aan haar buitenlandse moedermaatschappij vrijgesteld van bronbelasting.

Beschikt u dus op het tijdstip van de winstuitkering niet over een vrijstellingsverklaring, dan wordt 25% bronbelasting geheven.

Omdat in Duitsland niet alleen open maar ook verdekte winstuitkeringen onderhevig zijn aan bronbelasting, versterkt dit de problematiek aanzienlijk. Typische gevallen van verdekte winstuitkeringen zijn bijvoorbeeld:

  • Een vennoot krijgt een ongepast hoog salaris
  • Een vennoot krijgt een ongepaste omzetvergoeding
  • Een vennoot krijgt van het bedrijf een renteloze lening of een lening tegen een lage rente


Wat gebeurt er wanneer de moedermaatschappij niet over een vrijstellingsverklaring beschikt?

Alle verdekte en open winstuitkeringen zijn onderhevig aan Duitse bronbelasting, die direct bij de betaling moet worden ingehouden en aan de Duitse belastingdienst moet worden afgedragen. De winstuitkering moet worden gemeld bij de Duitse belastingdienst en de daarover te betalen bronbelasting van 25% moet direct worden betaald.

Om de betaalde bedragen terug te krijgen, moet in het kader van een zo genaamde „teruggaveprocedure“ een aanvraag tot teruggave worden ingediend bij het Bundeszentralamt für Steuern. In het kader van deze aanvraag wordt onderzocht, of en in hoeverre de aanvrager zijn aanspraak op teruggave kan doen gelden. Wordt aan alle voorwaarden voldaan, dan wordt de afgedragen bronbelasting aan de aanvrager terugbetaald.

Wat is het voordeel van het feit dat u tijdig over een vrijstellingsverklaring beschikt?

Enerzijds bespaart u zich het afdragen van bronbelasting en u heeft ongetwijfeld een rente- en liquiditeitsvoordeel. Anderzijds bespaart u zich de langdurige procedure om uw geld terug te vorderen, wanneer u tijdig een vrijstellingsverklaring heeft aangevraagd.

Een verder voordeel van het aanvragen van een vrijstellingsverklaring vóórdat een uitkering plaatsvindt, is het feit dat al van te voren bekend is of de bronbelasting geheel, gedeeltelijk of helemaal niet afgedragen moet worden.

Het verstrekken van een vrijstellingsverklaring is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

  • De moedermaatschappij heeft haar zetel buiten de Bondsrepubliek Duitsland in het gebied, waarop de richtlijn 90/435/EEG d.d. 23-07-1990 van toepassing is (lidstaten van de EU)
  • Er is sprake van een deelname van minimaal 15% voor een ononderbroken periode van tenminste 1 jaar


Sinds 2007 verbiedt § 50 d alinea 3 EStG de volledige of gedeeltelijke belastingverlichting van winstuitkeringen, die van een Duitse kapitaalvennootschap aan een buitenlandse kapitaalvennootschap vloeien, wanneer

  1. voor het inschakelen van de buitenlandse vennootschap economische of andere belangrijke redenen ontbreken of
  2. de buitenlandse vennootschap niet meer dan 10 procent van haar totale bruto-opbrengsten van het betreffende boekjaar uit eigen economische activiteiten behaalt of
  3. de buitenlandse vennootschap niet met een voor haar zakelijk doel gepast ingericht bedrijf aan het algemene economische verkeer deelneemt.


Het ontbreekt aan eigen economische activiteiten voor zover de buitenlandse vennootschap haar bruto-opbrengsten uit het beheer van economische goederen ontvangt of haar wezenlijke werkzaamheden overdraagt aan derden.


Ons advies

In de praktijk is telkens weer gebleken dat een aanvraagprocedure voor een vrijstellingsverklaring minder problematisch en voor u voordeliger is dan de teruggaveprocedure achteraf. Daarom adviseren wij u om tijdig een aanvraag tot vrijstelling in te dienen.

Op grond van de aangescherpte voorwaarden voor het verstrekken van een vrijstellingsverklaring zou reeds bij het oprichten van een Duitse GmbH hiermee rekening gehouden moeten worden.

Om bovengenoemde redenen is de oprichting van een Duitse GmbH door een actieve buitenlandse vennootschap zinvol, om de belasting met de Duitse bronbelasting te vermijden, aangezien een dergelijke vennootschap eigen economische activiteiten alsmede een gepast ingericht bedrijf kan aantonen. Dit is bij een oprichting van een GmbH door een puur vermogensbeherende  buitenlandse holdingmaatschappij vaak niet mogelijk.

Ter beantwoording van eventuele vragen staan wij u graag ter beschikking. Graag zijn wij u behulpzaam bij de aanvraag van de betreffende vrijstellingsverklaring.

(terug)